1. දැන්වීම විස්තර
2. තහවුරු කිරීම
3. ගෙවීම්
*වර්ගීකරණ නාමය
*දැන්වීම් විස්තරය
Max. 100 words

ඉහත කොටුවේ ඇති තොරතුරු පමණක් දැන්විමේ ඇතුළත් වේ.
සිංහල අකුරු අතර ඉංග්‍රීසි අකුරු යෙදීම සඳහා CTRL+G භාවිතා කරන්න
ඡායාරූප ඇතුලත් කරන්න
Please ensure each image is less than 1MB
Problems uploading? E-mail the pictures to webhitad@gmail.com or call Yohan on 0112479448
පින්තුරය
*දැන්වීම් පලකරන දිනය
ඔබේ විස්තර
*නම
*ලිපිනය
*දුරකථන අංකය (format 0712345678)
*අංකය ජාතික හැඳුනුම්පත් විදේශ ගමන් බලපත්
*විද්‍යුත් ලිපිනය
*විද්‍යුත් ලිපිනය නැවත සඳහන් කරන්න
Next
Ad Summary
Advertisement Type
Total Value Rs 0.00